logo

NIE OSZCZĘDZAJ na bezpieczeństwie - masz jedno ZDROWIE i ŻYCIE!

START » USŁUGI » URUCHOMIENIE  

URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA

Elektryczne i odgromowe pomiary odbiorcze

Przed przekazaniem instalacji i urządzeń do eksploatacji, wykonujemy badania i próby właściwe dla danego typu instalacji oraz sporządzamy dla nich odpowiednie protokoły. Badania te odgrywają istotną rolę w ocenie ich stanu technicznego pod względem niezawodności instalacji i bezpieczeństwa użytkowania. Zakres badań i pomiarów odbiorczych określają odpowiednie ustawy: Prawo budowlane i Prawo energetyczne, rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Dla instalacji elektrycznych badania i pomiary odbiorcze obejmują:

 • oględziny mające dać odpowiedź na pytanie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach przedmiotowych,
 • próby i pomiary mające dać odpowiedź na pytanie, czy zachowane są wymagane parametry techniczne:
  • próba ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
  • sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • pomiar rezystancji uziemienia,
  • sprawdzenie biegunowości,
  • próba działania,
  • pomiar spadków napięcia.

Do pomiaru instalacji teleinformatycznej natomiast, zastosowanie mają odrębne wymagania i normy. Dla celów odbiorczo - certyfikacyjnych okablowania strukturalnego (opartego zarówno na kablu skrętkowym jak i optycznym) wykonywane są pomiary dynamiczne toru transmisyjnego. Uzyskane wyniki muszą być zgodne z zastosowanym dla badanej sieci standardem: kategoria 5e, 6, 6a lub 7 (klasa D/E/Ea/F).
Niezależnie od rodzaju instalacji, przed przystąpieniem do prób należy udostępnić wykonującym pomiary dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu.  

« do góry

Programowanie i uruchomienie

Na tym etapie, wykonana przez nas instalacja (od strony fizycznej) jest już w zasadzie gotowa. W przypadku tradycyjnej instalacji elektrycznej nn, po dokonaniu odbioru (jeśli wymagany), instalacja taka jest oddawana do eksploatacji. Pozostałe instalacje wymagają jeszcze odpowiedniego skonfigurowania wchodzących w ich skład urządzeń przeznaczonych do wzajemnej komunikacji sieciowej (kablowej i/lub bezprzewodowej) oraz zaprogramowania urządzeń sterujących (urządzenia automatyki budynkowej, centrale alarmowe, telefoniczne, rejestratory telewizji przemysłowej itp.)  

« do góry

Serwis i konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej

Aby zagwarantować Państwu maksymalną niezawodność wykonywanych przez nas instalacji, staramy się do ich budowy stosować materiały i urządzenia renomowanych firm. Pomimo bezawaryjnego działania stosowanych przez nas w praktyce urządzeń, szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby montowane przez nas urządzenia były objęte gwarancją producenta, miały zapewniony serwis oraz istniała możliwość wgrania zaktualizowanej wersji oprogramowania w przyszłości. Jednak, aby mogli Państwo cieszyć się bezawaryjnym działaniem instalacji przez długie lata, należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji, które to usługi także świadczymy.  

« do góry

Elektryczne i odgromowe pomiary okresowe

Celem wykonywanych przez nas okresowych badań eksploatacyjnych jest sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu podczas eksploatacji w stopniu powodującym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Kontrolą powinny być objęte oprócz przewodów i kabli również aparaty wchodzące w skład instalacji np. wyłączniki RCD, urządzenia pomiarowe, układy sterownicze. Należy pamiętać, że obowiązek kontroli dotyczy też odbiorników podłączonych na stałe i bezpośrednio do przewodów.
Każde badanie stanu instalacji elektrycznej jest zakończone wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Zawiera ona najczęściej: miejsce wykonania pomiarów elektrycznych, użytkownika lub właściciela obiektu, opis istniejącej sieci elektrycznej, wyniki z pomiarów poddane analizie, szkic sytuacyjny obiektu z naniesionymi odbiornikami poddanymi pomiarom oraz informacje, które wg osoby wykonującej pomiary mogą mieć wpływ na ocenę stanu technicznego.

« do góry


Valid XHTML 1.0 Strict    Testowano
   dla:
Firefox 3.5.2,
2.0.0.20
IE 8.0, 7.0.5
6.0 z sp2
Chrome 3.0.172 Opera 10.00 Safari 4.0.3 Konqueror 3.5.6

Copyright © 2008 - 2009 IQ SYSTEM Artur Niemczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.